Left Doorgaan met winkelen
Jouw bestelling

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Gratis verzending bij bestellingen boven €50,-*

Taal

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van TABOOM: 
 
Deze website is eigendom van TABOOM

Vestigingsadres (bezoek enkel op afspraak):
Taboom
Bijsterhuizen 3151
6604LV Wijchen
Nederland

Telefoon webshop: +31 (0)85 401100
E-mailadres: sales@taboom.eu

Beschikbaarheid: Van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur (GMT+1)

Kamer van Koophandel: 69251665
BTW-nummer: NL8578.02.896.B.01

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op elk product dat wordt aangeboden op www.taboom.eu en op alle leveringen. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van TABOOM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.
 
Aankoop en betaling
De overeenkomst tussen TABOOM.eu en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door TABOOM onder voorbehoud van het recht om de aankoop te herroepen zoals hierboven aangegeven. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
TABOOM behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren of hieraan aanvullende voorwaarden te stellen, b.v. bij grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij eerdere bestellingen.

TABOOM bevestigt de bestelling en betaling altijd per e-mail. Indien er nog geen betalingsbevestiging is verzonden, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van bij TABOOM gekochte producten vindt vooraf of bij ontvangst van de levering plaats via de voorgestelde betaalmethoden. Dit zijn (afhankelijk van uw land): iDeal, MisterCash, MasterCard, Visa Card, Maestro, PayPal en SOFORT Überweisung. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot het moment van volledige betaling. Betaling vindt plaats via DocData BV. Om een veilige online betaling en de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verzonden. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Bij niet tijdige betaling is TABOOM bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment dat u volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. De Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de bevestigingsmails zijn steeds opgesteld in de door de klant gekozen taal van de website.

Levering en bezorgtijden
Alle door TABOOM.eu opgegeven (leverings)data gelden bij benadering en worden vastgesteld op basis van de bij TABOOM.eu bij het aangaan van de Overeenkomst. Opgegeven leveringsdata zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Klant TABOOM.eu Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een ​​redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij gebreke van andersluidende overeenkomst geldt een leveringstermijn van dertig (30) dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet aansprakelijk voor schade.
TABOOM.eu is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren.
 
Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, specificaties etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of per e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, verstrekt of gemaakt. TABOOM is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte aanbevelingen, druk- en zetfouten op de website of technische gegevens verstrekt door leveranciers of fabrikanten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de informatie in het aanbod binden de ondernemer niet. Een aantal producten die wij daadwerkelijk op voorraad hebben, staan ​​op de website vermeld. TABOOM.eu doet er alles aan om deze gegevens correct weer te geven; het kan echter voorkomen dat er sprake is van onmogelijkheid tot levering. Dit kan veroorzaakt worden door onbedoeld onjuiste voorraadgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In dergelijke gevallen zal TABOOM.eu u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u een oplossing voorstellen. De door TABOOM.eu aangeboden producten voldoen aan de wettelijke normen en kunnen online worden verkocht. Het kan zijn dat TABOOM.eu op haar website links opneemt naar andere websites die interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dit soort links zijn louter informatief van aard. TABOOM.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of voor het gebruik daarvan.
 
Bedenktijd (goedkeuringsperiode) en retourneren
U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (TABOOM, Bijsterhuizen 3151, 6604LV, Wijchen – Nederland, sales@taboom.eu, telefoon +31 (0) 85 401100) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u voor een ander soort bezorging hebt gekozen dan het goedkoopste type standaardbezorging dat door ons wordt aangeboden). Wij kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige handelingen door u. We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan – (a) 30 dagen na de dag waarop we de geleverde goederen van u terugontvangen, of (b) (indien eerder)  dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u bent teruggezonden de goederen, of (c) als er geen goederen zijn geleverd, 30 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij vergoeden de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de initiële transactie heeft gedaan, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

- U dient de goederen zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan ons te overhandigen, en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
- De directe kosten voor het retourneren van de goederen komen voor uw rekening.
- U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. Om hygiënische en gezondheidszorgredenen kunnen producten met een verbroken hygiënezegel niet geretourneerd worden.
 
Defecten
U bent verplicht de goederen direct na ontvangst te (laten) inspecteren. Hierbij dient u te verifiëren of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden:
- Zijn de juiste goederen geleverd?
- Voldoen de geleverde zaken aan de gestelde kwaliteitseisen of – bij het ontbreken daarvan – aan de eisen die aan een normaal gebruik gesteld kunnen worden?

De klant verplicht zich de gekochte producten onmiddellijk na levering te inspecteren om vast te stellen of kwaliteit, kleuren, afmetingen en/of hoeveelheid van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Mogelijk zichtbare gebreken, afwijkingen of tekorten met betrekking tot de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na de levering schriftelijk aan TABOOM.eu te worden gemeld of telefonisch.
Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de klant de gekochte goederen nog niet in gebruik heeft genomen. Dit soort klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. De klant moet elk verborgen gebrek schriftelijk aan TABOOM.eu meedelen binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan. Bij gebreke van deze vorm van communicatie verliest de klant zijn recht om een ​​claim in te dienen wegens een verborgen gebrek. De kosten verbonden aan het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn voor rekening van TABOOM
 
Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan ​​alle externe oorzaken, voorzien of onvoorzien, waar TABOOM geen controle over heeft, maar waardoor TABOOM kan niet aan zijn verplichtingen voldoen. TABOOM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) uitvoering verhindert, intreedt nadat TABOOM dit had moeten doen aan zijn verplichting heeft voldaan. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TABOOM opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door TABOOM niet mogelijk is langer duurt dan 30 kalenderdagen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot betaling bestaat. een vergoeding.

Prijzen
Voorafgaand aan de betaling worden de prijzen van de goederen aan u meegedeeld. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden apart vermeld voordat u definitief betaalt.
Indien de prijsindicatie onjuist is als gevolg van een technische fout, komt er geen overeenkomst tussen partijen tot stand; de klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In afwijking van de vorige zin kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; dan wel de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TABOOM handelt vragen en klachten altijd binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen af. Klachten en/of vragen kunt u indienen door een e-mail te sturen naar: sales@taboom.eu

Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TABOOM, of daarmee gesloten overeenkomsten, worden ter kennis gebracht van de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij een Een dwingende wettelijke bepaling wijst uitdrukkelijk een andere bevoegde rechter aan.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet afgestemd op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan derhalve niet worden gekwalificeerd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. TABOOM levert aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie volledig, correct, accuraat en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de beschikbare informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of bepaalde informatie op of via de site onbereikbaar zou zijn, zal TABOOM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TABOOM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.
Mocht u onjuistheden vaststellen in de formatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TABOOM geeft geen garanties met betrekking tot de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on-)beschikbaarheid van de website of voor elke vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TABOOM kan in geen geval jegens wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan het gebruik van deze site of aan enige andere bijzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, waaronder maar niet beperkt tot alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. TABOOM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


** Versie geldig vanaf 1 augustus 2022